Skip to main content

សំណួរចម្លើយ

ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនៅមានចម្ងល់ថា តើអ្វីជាបាកូដ? តើក្រុមហ៊ុមប្រភេទអ្វីដែលត្រូវប្រើលេខកូដ? តើបាកូដមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
ខាងក្រោមជាសំណួរដែលក្រុមហ៊ុនតែងតែមានចម្ងល់ជារើយៗ និង ចម្លើយដែលស្ថាប័នយើងឆ្លើយទៅនឹងសមណួររបស់គាត់។

  • 1. តើអ្វីជាបារកូដ?

  • 2. តើក្រុមហ៊ុនប្រភេទអ្វីដែលត្រូវប្រើលេខបារកូដ?

  • 3. តើប្រព័ន្ធ (បារកូដ) មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

  • 4. ខ្ញុំចង់ដាក់លេខកូដលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច ?

  • 5. តើខ្ញុំអាចទទួលបានលេខកូដប៉ុន្មាន?

  • 6. ពេលណាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលេខបារកូដ?

  • 7. តើលេខបាកូដទាំងអស់ដូចគ្នាឬទេ?

  • 8. តើព័ត៌មាននិងតម្លៃផលិតផលមាននៅជាប់ជាមួយនិងបារកូដដែររឺទេ?